Tilmeld nyhedsbrev

* Skal udfyldes
Print Friendly, PDF & Email

Vedtægter

Vedtægterne kan læses nedenfor – eller hentes som printvenlig PDF-fil her.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Kræftforeningen: De Aktive. Foreningens hjemsted er Region Sjælland. Foreningens adresse er hos den til en hver tid siddende formand.

§ 2 Formål

1. Foreningens formål er at yde patientstøtte. 2. Foreningen skal arbejde for at skabe tilbud/aktiviteter til kræftpatienter, som øger deres livskvalitet før, under og efter behandlingen. 3. Patientstøtten ydes i form af foreningens mærkesager, som løbende udvikles: a) Genoptræning. b) Forebyggelse. c) Udgivelse af et digitalt medlemsblad. d) Foreningens aktiviteter skal foregå så tæt på patienterne som muligt. e) Det er desuden foreningens formål at yde oplysning vedrørende genoptræning m.m. f) Foreningen skal skabe dialog med sundheds systemet. 4.   Foreningen er en uafhængig og selvstændig patientforening. Den skal forblive uafhængig såvel organisatorisk som uafhængig af økonomiske interesser.

§ 3 Medlemskab

1. Som medlemmer kan optages kræftpatienter og alle andre, som kan gå ind for foreningens formålsparagraf. Som medlem tegner man sig for 1 år ad gangen. 2. Kun kræftpatienter har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. 3. Støttemedlemmer har taleret på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. 4. Alle medlemmer modtager foreningens digitale medlemsblad.

§ 4 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 2. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år senest i april måned og skal indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i det digitale medlemsblad. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal som et minimum omfatte:

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere og referent. 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af intern revisor. 10. Valg af suppleanter. 11. Eventuelt.

4. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som skal bestå af 5 medlemmer. Formanden vælges for et år. Øvrige 4 medlemmer vælges for to år. 5. På generalforsamlingen tilstræbes valg af 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen. 6. Desuden vælges en intern revisor for et år.

§ 5 Generalforsamlings ledelse

1. Generalforsamlingen ledes af dirigenten. 2.  Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol. 3. Bestyrelsens beretning skal foreligge skriftligt. 4. På generalforsamlingen har alle patientmedlemmer én stemme. Stemme kan afgives efter skriftlig fuldmagt. Dog kan et tilstedeværende medlem højst repræsentere to stemmer inkl. sin egen. Alle personvalg skal foretages ved skriftlig afstemning, hvis mindst en af de stemmeberettigede ønsker det.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 6 ugers varsel, enten ved annoncering i medlems bladet eller ved brev til medlemmerne. 3. Ekstraordinær generalforsamling afvikles som den ordinære.

§ 7 Vedtægts ændringer

1.  Vedtægts ændringer kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan godkende ændringen.  2. Ved ændring af § 2 og § 3 indkaldes desuden til en ekstraordinær generalforsamling, hvor      ændringsforslagene endelig vedtages. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter.

§ 8 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen konstituerer sig med minimum næstformand. Dog vælges formanden på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen. 2. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (eller ved dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen afholder mindst ét møde i kvartalet. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være til stede, desuden skal enten formanden eller næstformanden være til stede. 3. Indkaldelser til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden. Alt forenings arbejde udført af bestyrelsen er ulønnet. Alle udlæg i forbindelse med aftalt forenings arbejde refunderes.

 

§ 9 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen.

§ 10 Lokalafdelinger

1. Der kan oprettes lokalafdelinger som arbejder efter moderforeningens formålsparagraf. 2. For hver lokalafdeling udpeges en lokalformand/kvinde, som godkendes af bestyrelsen. 3. Lokalafdelingen er ansvarlige for afholdelse af alle arrangementer.

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af både intern og ekstern revisor.

§ 12 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål eller skader foreningens omdømme. En eksklusion kan prøves ved førstkommende generalforsamling.

§ 13 Opløsning

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger ved 2/3 stemme-flerhed. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens formue til genoptræning af kræftpatienter i Regionen.